Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. De verwerking van persoonsgegevens vindt daarom plaats in overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wetgeving.
Uiteraard kunt u uw toestemmingsverklaring(en) te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Neem contact op met de verantwoordelijke persoon volgens § 1.
De volgende verklaring geeft een overzicht van het soort gegevens dat wordt verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen en hoe u informatie over de aan ons verstrekte informatie kunt verkrijgen.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO) de rechtsgrondslag.
Art. 6 lid 1 zin b) DSGVO dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is, geldt artikel 6 lid 1 zin 1 sub c) DSGVO als rechtsgrond.
Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), DSGVO de rechtsgrond voor de verwerking.
Verwijdering en opslagperiode van gegevens
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever dit heeft voorzien in EU-regelgeving, -wetten of andere bepalingen die op ons van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.
§ 1 De verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming
(1) Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:
Hotel Lingemann
Contactpersoon: Eva-Maria Seeger
Vehrter snelweg 21
49134 Wallenhorst Rulle
Telefoon (0 54 07) 61 26
Fax (0 54 07) 79 13
E-mail: info@hotel-lingemann.de
§ 2 Definities van begrippen
De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de termen die door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming worden gebruikt bij de vaststelling van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna “DSGVO” genoemd). De privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, worden hieronder de belangrijkste termen toegelicht:
a) “persoonsgegevens”: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) “betrokkene”: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
(c) verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen, met elkaar in overeenstemming brengen, integreren, kwalificeren, wissen of vernietigen.

d) “profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonsgegevens betreffende een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de bewegingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
e) pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat er aanvullende informatie aan te pas komt, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegekend aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
f) “voor de verwerking verantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor zover het doel van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten zijn vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijken worden aangewezen overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op basis van specifieke criteria.
(g) de verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
h) “ontvanger”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
i) “derde”: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie die niet de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker te verwerken.
j) Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uitdrukking door de betrokkene van zijn wil in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigingshandeling, waaruit blijkt dat hij of zij instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
§ 3 Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden
(1) Als u de website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze geen informatie verstrekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer telkens wanneer u de website bezoekt:
a) het IP-adres van de gebruiker
b) informatie over het browsertype en de gebruikte versie
c) Het besturingssysteem van de gebruiker
d) De Internet Service Provider van de Gebruiker
e) de datum en het tijdstip van toegang
(f) websites van waaruit het systeem van de Gebruiker toegang heeft tot de Website
g) Websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website
h) Inhoud van de oproepen (concrete pagina’s)
i) de hoeveelheid gegevens die in elk geval is overgedragen
j) de taal en versie van de browsersoftware en de versie van de browsersoftware
k) Gebruikte zoekmachines
l) de namen van de gedownloade bestanden
De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
(2) De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.
(3) De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om
a) om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
b) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren
c) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen
d) de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verstrekken die nodig is voor de wetshandhaving in het geval van een cyberaanval
De gegevens worden opgeslagen in logfiles om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.
Onze gerechtvaardigde belangstelling voor de gegevens ligt ook in deze doeleinden.
Tot deze doeleinden behoort ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, S.1, onder f), van de DSGVO.
(4) De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan – in dit geval aan het einde van het gebruiksproces.
Als de gegevens worden opgeslagen in logfiles, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een opslag die verder gaat dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen verwijderd of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.
(5) Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is voor het functioneren van de website verplicht en daarom is er geen mogelijkheid tot bezwaar.
§ 4 Gebruik van cookies
(1) Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, wanneer u een website bezoekt, door een webserver naar uw browser worden gestuurd en lokaal worden opgeslagen op uw eindapparaat (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.) en op uw computer worden opgeslagen en bepaalde informatie naar de gebruiker (d.w.z. ons) sturen. Cookies worden gebruikt om de website klantvriendelijker en veiliger te maken, in het bijzonder om gebruiksgerelateerde informatie te verzamelen, zoals de frequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s en hoe zij de pagina’s gebruiken. Cookies beschadigen de computer niet en bevatten geen virussen.
Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks (zogenaamde cookie-ID) die het mogelijk maakt de browser bij het opnieuw oproepen van de website uniek te identificeren.
(2) Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:
– Taal instellingen
– Status van popups (bijv. Panel & Teaser)
Ook gebruiken we op onze website cookies die ons in staat stellen om uw surfgedrag te analyseren. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
– Ingevoerde zoektermen
– Frequentie van paginaviews
– Gebruik van websitefuncties
De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwijst hij u naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband is er ook een indicatie hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) DSGVO.
(3) Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
– Vaststelling van taalinstellingen
– Status van popups (bijv. Panel & Teaser)
De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Het doel van het gebruik van technisch overbodige cookies is om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt en stellen ons in staat om onze diensten voortdurend te optimaliseren. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt met behulp van dezelfde terminal en om de navigatie voor u te vergemakkelijken. Ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO ligt ook in deze doeleinden.
(4) Cookies blijven opgeslagen, ook als de browsersessie wordt beëindigd en kunnen bij een volgend bezoek aan de site opnieuw worden opgeroepen. Cookies worden echter op uw computer opgeslagen en naar onze website verzonden. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Als u geen gegevens via cookies wilt verzamelen, kunt u uw browser via het menu onder “Instellingen” zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies, of u kunt in het algemeen de instelling van cookies uitsluiten of cookies individueel verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als cookies worden gedeactiveerd, de functionaliteit van deze website beperkt kan zijn. Sessiecookies worden na het verlaten van de website toch automatisch verwijderd.

§ 5 Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden
1. het insluiten van YouTube video’s
(1) We hebben YouTube-video’s in ons online aanbod opgenomen die zijn opgeslagen op www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “extended data protection mode”, d.w.z. er worden geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube overgedragen als u de video’s niet afspeelt. Alleen tijdens het afspelen van de video’s worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht.
In dit geval worden de volgende gegevens doorgegeven
– Apparaatspecifieke informatie, zoals de gebruikte hardware, de versie van het besturingssysteem, de unieke apparaatidentificatie en informatie over het mobiele netwerk, inclusief uw telefoonnummer.
– Protocolgegevens in de vorm van serverprotocollen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, details over hoe de diensten werden gebruikt, zoals zoekopdrachten, IP-adres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekopdracht, bronpagina, cookies die uw browser of Google-account uniek identificeren.
– Locatie-gerelateerde informatie. Google kan informatie verzamelen over uw werkelijke locatie. Dit kan bijvoorbeeld uw IP-adres, WLAN-toegangspunten of zendmasten voor mobiele telefonie zijn.
– Meer informatie over de gegevens die Google, INC, heeft verzameld, vindt u onder de volgende link: policies.google.com/privacy
Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account.
(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(3) De integratie van de video’s dient om de website duidelijker te maken voor de gebruiker en om de zoekmachine ranking van de website op Google te verhogen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op de behoefte afgestemde ontwerp van de website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.
(4) Als u niet wilt dat uw profiel wordt toegewezen aan YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.
(5) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
(6) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in de Privacy Policy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
(7) Links naar externe websites
Deze website bevat links naar externe sites. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen inhoud. Wij hebben geen invloed op de inhoud van externe links en zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. In het bijzonder nemen wij de inhoud ervan niet over als onze eigen inhoud. Als u naar een externe site wordt doorverwezen, geldt de daar verstrekte verklaring inzake gegevensbescherming. Als u illegale activiteiten of inhoud op deze site opmerkt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. In dit geval zullen wij de inhoud controleren en dienovereenkomstig reageren (notice and take down procedure).
§ 6 Contactformulier en e-mail contactpersoon
(1) Een contactformulier is beschikbaar op onze website en kan gebruikt worden voor elektronisch contact. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
– Voornaam
– Achternaam
– Straat en huisnummer
– postcode
– ligging
– Telefoon
– e-mail
Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
– IP-adres van de gebruiker
– Datum en tijdstip van registratie
– Spamfactor
– Tijd om het formulier in te vullen (in seconden)
– Gebruikersagent van de gebruiker
Uw toestemming zal worden verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het verzendproces en er zal worden verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonlijke gegevens die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.
Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), gaat u er ook mee akkoord dat wij via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om op uw verzoek te reageren.
De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van het gesprek.
(2) De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, S.1, onder f), van de DSGVO. Indien het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1S. 1 liter. b) DSGVO.
(3) De verwerking van persoonlijke gegevens uit het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de verwerking van de contactering. Uiteraard zullen wij de gegevens uit uw e-mail aanvragen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Als u per e-mail contact met ons opneemt, zal uw antwoord ook het nodige legitieme belang in de verwerking van de gegevens vormen. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
(4) De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
(5) U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Voor de herroeping van de toestemming / tegenstrijdigheid van de opslag vragen wij u om contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon of de functionaris voor gegevensbescherming volgens § 1 via e-mail of per post. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het leggen van contact verwijderd.
§ 7 Rechten van de betrokkene
Indien u persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon:
1. recht op informatie,
2. recht op correctie
3. het recht om de verwerking te beperken,
4. recht op annulering
5. recht op informatie
6. recht op overdraagbaarheid van gegevens.
7. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
8. recht op intrekking van de toestemming voor gegevensbescherming
9. het recht om een geautomatiseerd besluit niet toe te passen
10. recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
1. recht op informatie
(1) U kunt de verantwoordelijke persoon om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt. Als zo’n
verwerking, kunt u te allen tijde gratis informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens en over de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke persoon:
a) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt;
b) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
d) de voorgenomen duur van de bewaring van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is specifieke informatie hierover te verstrekken, de criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn;
e) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
f) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
g) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het DSGVO en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
(2) U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie zullen worden doorgegeven. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met de overdracht.
2 Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens onverwijld door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren en/of aanvullen indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
3. het recht om de verwerking te beperken
(1) Onder de volgende voorwaarden kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te beperken:
a) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode betwist die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
c) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
d) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.
(2) Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Als de verwerkingsrestrictie is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
4. recht op annulering
(1) U kunt de verantwoordelijke persoon verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(a) uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
b) U herroept uw toestemming waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a of art. 9 lid 2 sub a DSGVO was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.
d) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e) de verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert.
f) De persoonsgegevens over u zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DSGVO.
(2) Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, DSGVO, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt, ervan in kennis te stellen dat u hem als betrokkene hebt verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.
(3) Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is.
a) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
b) een wettelijke verplichting na te komen die krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke toekomt;
c) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;
d) voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DSGVO, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen, of
e) rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
5. recht op informatie
Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te annuleren of de verwerking ervan te beperken ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, van deze rectificatie/verwijdering/beperking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om van dergelijke ontvangers door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte te worden gesteld.
6. recht op overdracht van gegevens
(1) U hebt het recht om de door u aan de verantwoordelijke persoon verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat
a) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, en
b) de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.
(2) Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
3. Het recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
4. Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de voor de verwerking verantwoordelijke.
7. recht van verzet
(1) U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
(2) De verantwoordelijke persoon zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdient en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
(3) Indien uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.
(4) In verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij kunt u gebruik maken van uw recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG.
5. Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.
8. het recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, totdat u deze intrekt. U kunt hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke persoon.
9 Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering
(1) U hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die enige juridische gevolgen voor u heeft of die eveneens aanzienlijke gevolgen voor u heeft. Dit is niet van toepassing indien de beschikking
a) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
b) bij de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, is toegestaan en passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
c) met uw uitdrukkelijke toestemming.
(2) Dergelijke beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van het DSGVO van toepassing is, en
passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
(3) In de onder (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn of haar standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten.
4. Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij/zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke.
10. recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 DSGVO.
§ 8 Wijzigingen in de richtlijn gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken en dit beleid aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- of regelgeving, indien van toepassing, of om beter aan uw behoeften te voldoen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen dienovereenkomstig worden gepubliceerd. Let op de huidige versie van het Privacybeleid.

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu. Datenschutzerklärung

Scroll to Top